2014-10-24

Oddział Paszportów w Gdyni

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Maria Opinc - Bennich

tel. 58 622 69 88

fax: 58 622 33 81

email: paszporty.gdynia@gdansk.uw.gov.pl
 

Zadania Oddziału:

1. przyjmowanie podań o wydanie paszportu i przekazywanie danych w nich zawartych drogą elektroniczną do Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie
2. wydawanie paszportów we właściwych terytorialnie punktach paszportowych,
3. podejmowanie decyzji o wydaniu, odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego
4. drukowanie i wydawanie paszportów  tymczasowych
5. prowadzenie ewidencji paszportowej oraz aktualizowanie bazy danych o paszportach,
6. współdziałanie z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi w sprawach paszportowych,
7. informowanie rodzin i osób bliskich posiadacza paszportu o zaistniałych z jego udziałem wypadkach poza granicami kraju,
8. udzielanie informacji w sprawach paszportowych,


oraz

wydawanie postanowień na wniosek urzędu morskiego w kwestii występowania lub braku przesłanek odmowy wydania paszportu w odniesieniu do osób występujących o wystawienie książeczki żeglarskiej.

Informacje paszportowe 

Godziny przyjmowania wniosków


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się