2016-07-27

Opinie o celowości inwestycji w sektorze zdrowia (IOWISZ)

Szanowni Państwo,

            Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) uruchomiony został system IOWISZ.

            System teleinformatyczny IOWISZ umożliwia wypełnienie wniosku o wydanie opinii
o celowości inwestycji. Jednocześnie będzie on wykorzystywany przez Ministra Zdrowia oraz wojewodów do oceny wniosków i wydawania opinii o celowości inwestycji po zasięgnięciu stanowiska odpowiednio Prezesa albo Dyrektorów Narodowego Funduszu Zdrowia.
            Pozwoli w sposób racjonalny i adekwatny do potrzeb  wydatkować środki publiczne na inwestycje, a tym samym na spójną metodykę dokonywania oceny celowości inwestycji
i zbieżność z potrzebami istotnymi z punktu widzenia ochrony zdrowia.

            Za pośrednictwem systemu można również dokonać wstępnej samooceny przygotowywanej inwestycji.

            Uzyskanie pozytywnej oceny w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych umożliwi świadczeniodawcy przyszłościowy rozwój zgodny z Priorytetami Regionalnej Polityki Zdrowotnej (PRPZ).

Dostęp do systemu IOWISZ pod adresem:

http://iowisz.ezdrowie.gov.pl/

Opłatę za złożenie wniosku należy uiszczać na rachunek bankowy
 Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

 

07 1010 1140 0169 1322 3100 0000

 

z dopiskiem: opłata za wydanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia.

 

 

 

Uwaga:

Proszę przed wypełnieniem wniosku o zapoznanie się ze zmianami. ( Opłata za wydanie opinii- zmiana 20-09-2018r. oraz Zmiany w IOWISZ na podstawie ustawy z  dnia 12 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018 poz.1128)

 

 

Załączniki

  Informacje ogólne.pdf 146,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rozporzadzenie Mini...a IOWISZ.pdf 352,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IOWISZ_instrukcja l...ie IOWISZ.pdf 1,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 1 Wni...ek IOWISZ.pdf 281,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Instument Oceny Wni...trukcja...pdf 311,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiany w IOWISZ na ...poz.1128).pdf 167,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opłata za wydanie ...04-2019r..pdf 293,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiany wniosków i ...at IOWISZ.pdf 98,44 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się