Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
03.08.2018 więcej
Najczęściej zadawane pytania
WPS - Oddział Pomocy Społecznej - Sprawy - Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie
20.05.2015 więcej
Wzory pism i druki
WPS - Oddział Pomocy Społecznej - Sprawy - Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie
20.05.2015 więcej
Dobre praktyki
WPS - Oddział Pomocy Społecznej - Sprawy - Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie
20.05.2015 więcej
Materiały edukacyjne i publikacje
WPS - Oddział Pomocy Społecznej - Sprawy - Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie
20.05.2015 więcej
Wytyczne do szkoleń w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
WPS - Oddział Pomocy Społecznej - Sprawy - Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie
20.05.2015 więcej
Materiały dotyczące postępowania interwencyjnego w sytuacji kryzysowej wynikającej z przemocy w rodzinie
WPS - Oddział Pomocy Społecznej - Sprawy - Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie
14.05.2015 więcej
Gminne i powiatowe programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie
WPS - Oddział Pomocy Społecznej - Sprawy - Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie
14.05.2015 więcej
Baza danych infrastruktury instytucji i podmiotów pomagających osobom dotknięty przemocą w rodzinie
WPS - Oddział Pomocy Społecznej - Sprawy - Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie
14.05.2015 więcej
Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działania służb w kraju i w województwie
WPS - Oddział Pomocy Społecznej - Sprawy - Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie
14.05.2015 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się