2014-12-10

Rejestry, ewidencje i wykazy prowadzone przez Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego

Oddział Rejestru Podmiotów Leczniczych, Nadzoru i Kontroli
 1. Rejestr podmiotów leczniczych http://rpwdl.csioz.gov.pl/
 2. Rejestr/ewidencja uzdrowisk (zał. 2)

Udostępnianie danych: 

 • rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą,  zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 618 j.t.)  prowadzony jest w systemie teleinformatycznym
 • dane zgromadzone w rejestrze można znaleźć na portalu internetowym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  http://rpwdl.csioz.gov.pl/
 
Oddział Szkolenia Pracowników Medycznych
 1. Rejestr lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się na terenie województwa pomorskiego
 2. Rejestr diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się na terenie województwa pomorskiego
 3. Rejestr farmaceutów specjalizujących się na terenie wojewodztwa pomorskiego
 4. Rejestr fizjoterapeutów specjalizujących się na terenie województwa pomorskiego
 5. Rejestr osób specjalizujących się w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia na terenie wojewodztwa pomorskiego
Udostępnianie danych:
 • rejestry prowadzone są przez CMKP za pomocą SMK, z wykorzystaniem danych zamieszczanych przez wojewodę
 • rejestry są jawne dla podmiotów, które wykażą interes prawny
 • do rejestrów stosuje się przepsy ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 
 
 

Załączniki

  2 ewidencja uzdrowi...morskiego.pdf 39,77 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się