2015-01-12

Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wydanych w 2015 roku

 

 

Nr

Data wydania

 W jakiej sprawie

Wydział/Biuro/Zespół 

1.

09.01.2015 r.

w sprawie ustalenia pogotowia kasowego 

Wydział Administracyjno - Gospodarczy

2. 09.01.2015 r. w sprawie powołania Komisji antymobbingowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku  Biuro Kadr i Organizacji
3. 15.01.2015 r.

w sprawie ustalenia zasad wypłaty
i rozliczeń zaliczek  

Wydział Administracyjno - Gospodarczy

4. 03.02.2015 r. Wydział Administracyjno - Gospodarczy
5. 04.02.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dzielenia się wiedzą w procesie szkoleniowym w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - uchylone zarządzeniem DG z dnia 10 stycznia 2020 r. Biuro Kadr i Organizacji
6. 13.02.2015 r. w sprawie udzielenia w 2015 roku dni wolnych za święta przypadające w innych dniach niż niedziela w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
7. 27.02.2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego i Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 

Biuro Kadr i Organizacji
8. 27.02.2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru zewnętrznego na stanowisko pracy będące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku 

Biuro Kadr i Organizacji
9. 16.03.2015 r. w sprawie zasad zamieszczania informacji publicznej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej  Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku  - uchylone Zarządzeniem DG Nr 34/2016  Biuro Kadr i Organizacji
10. 16.03.2015 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku  Biuro Kadr i Organizacji
11. 16.03.2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku 

Biuro Kadr i Organizacji
12. 18.03.2015 r.   Wydział Administracyjno - Gospodarczy
13. 24.03.2015 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą monitorów ekranowych, w okulary korygujące wzrok - uchylone Zarządzeniem DG Nr 23/2016 Biuro Kadr i Organizacji
14. 24.03.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wyposażania pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w odzież służbową  Biuro Kadr i Organizacji
15. 27.03.2015 r.

w sprawie wprowadzenia Programu zarządzania zasobami ludzkimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku  - uchylone zarządzeniem DG z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Biuro Kadr i Organizacji
16. 31.03.2015 r.

zmieniające zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji
17. 15.04.2015 r.   w sprawie powołania Doradcy etycznego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - uchylone zarządzeniem DG z dnia 16 stycznia 2017 r.  Biuro Kadr i Organizacji
18. 22.04.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku  Biuro Kadr i Organizacji
19. 22.04.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
- uchylone Zarządzeniem DG Nr 10/2016
Biuro Kadr i Organizacji
20. 26.05.2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia II pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż majątku ruchomego pozostającego w dyspozycji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Administracyjno - Gospodarczy
21. 29.06.2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Wewnętrznego do przeprowadzania wartościowania stanowisk pracy członków korpusu służby cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku 
- uchylone Zarządzeniem DG z dnia 9 marca 2017 r.

Biuro Kadr i Organizacji
22. 16.07.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 5 stycznia 2018 r. Wydział Administracyjno - Gospodarczy
23. 03.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
- uchylone Zarządzeniem DG z dnia 26 stycznia 2017 r.

 
Biuro Kadr i Organizacji
24. 22.09.2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad ustalania Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych
w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku 
- uchylone Zarządzeniem DG z dnia 13 maja 2020 r.

Biuro Kadr i Organizacji
25. 21.10.2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia III pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż majątku ruchomego pozostającego
w dyspozycji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
26. 21.10.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Instrukcji Bezpieczeństwa Budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 - uchylone Zarządzeniem DG Nr 35/2016 Wydział Administracyjno - Gospodarczy
27. 27.10.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru zewnętrznego na stanowisko pracy będące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Biuro Kadr i Organizacji
28. 18.11.2015 r.

w sprawie zasad prowadzenia gospodarki samochodowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - uchylone Zarządzeniem DG Nr 26/2016

Wydział Administracyjno - Gospodarczy
29. 18.11.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad delegowania pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w podróż służbową oraz rozliczania kosztów poniesionych z tytułu podróży służbowej, zasad używania i rozliczania kosztów wykorzystania do podróży służbowej pojazdu niebędącego własnością Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz warunków zwrotu kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej z tytułu wyjścia służbowego- uchylone Zarządzeniem DG z dnia 26 marca 2018 r. Wydział Administracyjno - Gospodarczy
30. 30.11.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji praktyk studenckich, praktyk zawodowych oraz staży dla bezrobotnych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
31. 10.12.2015 r. Wydział Administracyjno - Gospodarczy
32. 21.12.2015 r. w sprawie zasad postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - uchylone Zarządzeniem DG Nr 16/2016 Biuro Kadr i Organizacji
33. 22.12.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad procesu adaptacji nowo zatrudnionych pracowników w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 6 sierpnia 2019 r. Biuro Kadr i Organizacji

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się