2020-01-07

Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2020 roku

L.p.

Data wydania

Określenie przedmiotu aktu

Wydział/Biuro/Zespół

1.

08.01.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Finansów i Budżetu Wydział Finansów i Budżetu
2. 10.01.2020 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek Biuro Logistyki
3. 10.01.2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie organizowania i prowadzenia szkoleń i innych form rozwoju zawodowego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku oraz zarządzenie w sprawie dzielenia się wiedzą w procesie szkoleniowym w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
Biuro Kadr i Organizacji
4. 14.01.2020 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego Wydział Finansów i Budżetu
5. 23.01.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę
służbę
Biuro Kadr i Organizacji
6. 11.02.2020 r. w sprawie powołania międzywydziałowego Zespołu roboczego ds. utworzenia dyspozytorni medycznej Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
7. 13.02.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania międzywydziałowego Zespołu ds. realizacji projektów informatycznych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Biuro Logistyki
8. 14.02.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek Biuro Logistyki
9. 19.02.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad awansowania pracowników – członków korpusu służby cywilnej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
10. 20.02.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
11. 18.02.2020 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej w obiekcie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Biuro Logistyki
12. 17.03.2020 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą monitorów ekranowych,
w okulary korygujące wzrok
Biuro Kadr i Organizacji
13. 30.03.2020 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w stosunku do pracownika lub interesanta
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku podejrzanego o zakażenie wirusem
SARS-CoV-2
Biuro Kadr i Organizacji
14. 08.04.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji antymobbingowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - nie podlega publikacji Biuro Kadr i Organizacji
15. 09.04.2020 r. uchylające zarządzenia w sprawie wprowadzenia Programu zarządzania zasobami ludzkimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
16. 27.04.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych Biuro Logistyki
17. 13.05.2020 r. w sprawie zasad ustalania Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego członków korpusu służby cywilnej Biuro Kadr i Organizacji
18. 19.05.2020 r. w sprawie zasad przyznania umundurowania oraz naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za umundurowanie oraz jego pranie i konserwację strażnikom Państwowej Straży Łowieckiej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Państwowa Straż Łowiecka
19. 05.06.2020 r. w sprawie powołania komisji do wyboru instytucji finansowej obsługującej pracownicze plany kapitałowe w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
20. 18.06.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
21. 16.07.2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Kontroli Wydział Kontroli
22. 22.07.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku regulaminu pracy Biuro Kadr i Organizacji
23. 18.09.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się