2020-01-07

Rejestr zarządzeń Wojewody Pomorskiego wydanych w 2020 roku

L.p.

Data wydania

Określenie przedmiotu aktu

Wydział/Biuro/Zespół

1.

03.01.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw i wykonywania czynności kancelaryjnych zasad użytkowania systemu EZD oraz powołania Zespołu ds. obsługi systemu EZD w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Biuro Logistyki

2.

03.01.2020 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, Powiatowych Komisji Lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2020 r. . na terenie Województwa Pomorskiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

3.

15.01.2020 r.

w sprawie dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

4.

15.01.2020 r.

w sprawie dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

5.

15.01.2020 r.

w sprawie dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Ustka

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

6.

20.01.2020 r.

w sprawie dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

7.

20.01.2020 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.89.2019 dotyczącej zgody nawydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobuSkarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

8.

24.01.2020 r.

w sprawie powołania imiennych składów Wojewódzkiej i Powiatowych komisji Lekarskich orzekających o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. - treść zarządzenia nie podlega publikacji.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

9.

24.01.2020 r.

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

10.

27.01.2020 r.

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

11.

30.01.2020 r.

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

12.

30.01.2020 r.

w sprawie dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

13.

30.01.2020 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobowo w okręgu wyborczym Nr 10

Wydział Prawny i Nadzoru

14.

30.01.2020 r.

zmieniające zarządzenie z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, Powiatowych Komisji Lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie Województwa Pomorskiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

15.

31.01.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim oraz Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

Biuro Wojewody

16.

03.02.2020 r.

w sprawie zgody na użyczenie części nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

17.

06.02.2020 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

18.

06.02.2020 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

19.

06.02.2020 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

20.

06.02.2020 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

21.

06.02.2020 r.

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

22.

06.02.2020 r.

w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

23.

07.02.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasięgu terytorialnego morskiego przejścia granicznego w Gdynia

Wydział Infrastruktury

24.

11.02.2020 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Somonino

Wydział Prawny i Nadzoru

25.

11.02.2020 r.

w sprawie wydania zaleceń do opracowania powiatowych/miejskich planów zarządzania kryzysowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

26.

12.02.2020 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

27.

12.12.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

28.

18.02.2020 r.

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

29.

18.02.2020 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Choczewo

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

30.

18.02.2020 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

31.

18.02.2020 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

32.

18.02.2020 r.

w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego pk. „FALA 20”

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

33.

18.02.2020 r.

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

34.

22.02.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

35.

03.03.2020 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw monitorowania zagrożeń związanych z wysokim ryzykiem pojawienia się na terenie województwa pomorskiego koronawirusa SARS-CoV-2

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

36.

03.03.2020 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

37.

03.03.2020 r.

zmieniające zarządzenie z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie powołania imiennych składów Wojewódzkiej i Powiatowych komisji Lekarskich orzekających o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. - treść zarządzenia nie podlega publikacji

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

38.

05.03.2020 r.

w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne w Zespole do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - treść zarządzenia nie podlega publikacji

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

39.

06.03.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw monitorowania zagrożeń związanych z wysokim ryzykiem pojawienia się na terenie województwa pomorskiego koronawirusa SARS-CoV-2

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

40.

10.03.2020 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw monitorowania imprez masowych i innych wydarzeń oraz zgromadzeń związanych z wysokim ryzykiem pojawienia się na terenie województwa pomorskiego koronawirusa SARS-CoV-2

Biuro Wojewody

41.

11.03.2020 r.

w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa pomorskiego

Wydział Prawny i Nadzoru

42.

12.03.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa pomorskiego

Wydział Prawny i Nadzoru

43.

19.03.2020 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

44.

19.03.2020 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

45.

19.03.2020 r.

w sprawie zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

46.

19.03.2020 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości  zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

47.

19.03.2020 r.

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

48. 19.03.2020 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

49.

19.03.2020 r.

w sprawie zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

50.

19.03.2020 r.

w sprawie dotyczącej zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

51.

19.03.2020 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

52.

19.03.2020 r.

w sprawie zgody na wynajęcie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

53.

19.03.2020 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Kartuskiego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

54.

24.03.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw monitorowania zagrożeń związanych z wysokim ryzykiem pojawienia się na terenie województwa pomorskiego koronawirusa SARS-CoV-

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

55.

25.03.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawiewyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobowo w okręgu wyborczym Nr 10

Wydział Prawny i Nadzoru

56.

27.03.2020 r.

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

57.

30.03.2020 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Studzienice

Wydział Prawny i Nadzoru

58.

14.04.2020 r.

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

59.

14.04.2020 r.

w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Malbork

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

60.

14.04.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

61.

15.04.2020 r.

w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Miasta Kwidzyna

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

62.

16.04.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobowo w okręgu wyborczym Nr 10

Wydział Prawny i Nadzoru

63.

16.04.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Somonino

Wydział Prawny i Nadzoru

64.

22.04.2020 r.

w sprawie dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Miasta Słupska

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

65.

24.04.2020 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

66.

24.04.2020 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

67.

24.04.2020 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

68.

24.04.2020 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

69.

24.04.2020 r.

w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do szkół i bibliotek pedagogicznych

Biuro Wojewody

70.

24.04.2020 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

71.

24.04.2020 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

72.

24.04.2020 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

73.

25.04.2020 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

74.

30.04.2020 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

75.

30.04.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dysponenta części 85/22 - województwo pomorskie

Wydział Finansów i Budżetu

76.

30.04.2020 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

77.

30.04.2020 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

78.

30.04.2020 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

79.

30.04.2020 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

80.

05.05.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Pomorskiego

Wydział Kontroli

81.

11.05.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw monitorowania zagrożeń związanych z wysokim ryzykiem pojawienia się na terenie województwa pomorskiego koronawirusa SARS-CoV-2

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

82.

12.05.2020 r.

w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkowników wieczystych

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

83.

12.05.2020 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

84.

12.05.2020 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

85.

12.05.2020 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

86.

12.05.2020 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

87.

12.05.2020 r.

w sprawie zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

88.

12.05.2020 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

89.

12.05.2020 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

90.

12.05.2020 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

91.

12.05.2020 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Żukowo

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

92.

12.05.2020 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz ustalenia wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

93.

12.05.2020 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

94.

12.05.2020 r,

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

95.

18.05.2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w przedmiocie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej i nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

96.

20.05.2020 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

97.

20.05.2020 r.

w sprawie zgody na użyczenie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

98.

21.05.2020 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

99.

21.05.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski składane w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2020

Wydział Polityki Społecznej

100.

21.05.2020 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Konarzyny

Wydział Prawny i Nadzoru

101.

21.05.2020 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Potęgowo

Wydział Prawny i Nadzoru

102.

25.05.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarze województwa pomorskiego w 2020 r.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

103.

25.05.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do kontroli wykonania przedsięwzięć realizowanych z udziałem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego województwa pomorskiego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

104.

28.05.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania obejmującego: doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione, zorganizowanie nowych stołówek szkolnych, adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

Biuro Wojewody

105.

28.05.2020 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kępicach

Wydział Prawny i Nadzoru

106.

29.05.2020 r.

w sprawie określenia zadań i kompetencji Wojewody Pomorskiego oraz I i II Wicewojewody Pomorskiego

Biuro Kadr i Organizacji

107.

03.06.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsk

Biuro Kadr i Organizacji

108.

04.06.2020 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

109.

05.06.2020 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

110.

05.06.2020 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

111. 30.06.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

112. 30.06.2020 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
113. 30.06.2020 r. w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

 

114. 30.06.2020 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
115. 30.06.2020 r. w sprawie dotyczacej wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

 

116. 30.06.2020 r.

w sprawie zgody na użyczenie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

 

117. 30.06.2020 r.

 w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa  na rzecz użytkowników wieczystych

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
118. 30.06.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
119. 08.07.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Pelplin Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

120.

16.07.2020 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

121.

16.07.2020 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

122.

16.07.2020 r.

w sprawie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku

Wydział Finansów i Budżetu

123.

23.07.2020 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Władysławowa

Wydział Prawny i Nadzoru

124.

24.07.2020 r.

w sprawie zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

125.

24.07.2020 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Ryjewo

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

126.

24.07.2020 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Rumia

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

127.

28.07.2020 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Władysławowo

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

128.

28.07.2020 r.

 

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
 


 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

129.

29.07.2020 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

130.

29.07.2020 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

131.

31.07.2020 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

132.

31.07.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Pomorskiego

Wydział Kontroli

133.

04.08.2020 r.

w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu nr PL/2020/PR/0078 pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach dla województwa pomorskiego” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

134.

11.08.2020 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

135.

12.08.2020 r.

w sprawie powołania Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Gdańskiego

Biuro Wojewody

136.

12.08.2020 r.

w sprawie powołania Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego

Biuro Wojewody

137.

20.08.2020 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sulęczyno

Wydział Prawny i Nadzoru

138.

20.08.2020 r.

w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

139.

21.08.2020 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.204.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kolbudy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

140.

27.08.2020 r.

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

Wydział Prawny i Nadzoru

141.

27.08.2020 r.

w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

142.

28.08.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw nadzoru nad działalnością Komisji Gminnych do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi lub lawinę oraz powoływania Komisji Gminnych i określenia ich zadań na terenie województwa

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

143. 08.09.2020 r. w sprawie zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa Wydział Finansów i Budżetu
144. 11.09.2020 r. w sprawie zgody na użyczenie lokali znajdujących się w budynku na nieruchomości Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
145. 14.09.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 19 listopada 2019 roku - treść zarządzenia nie podlega publikacji Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
146. 15.09.2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Człuchowie Wydział Prawny i Nadzoru
147. 15.09.2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Dworze Gdańskim Wydział Prawny i Nadzoru
148. 15.09.2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chojnicach Wydział Prawny i Nadzoru
149. 15.09.2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pucku Wydział Prawny i Nadzoru
150. 15.09.2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni Wydział Prawny i Nadzoru
151. 15.09.2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie Wydział Prawny i Nadzoru
152. 15.09.2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lęborku Wydział Prawny i Nadzoru
153. 15.09.2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kartuzach Wydział Prawny i Nadzoru
154. 15.09.2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim Wydział Prawny i Nadzoru
155. 15.09.2020 r.

w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytowie

Wydział Prawny i Nadzoru
156. 15.09.2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku Wydział Prawny i Nadzoru
157. 15.09.2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku Wydział Prawny i Nadzoru
158. 15.09.2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sopocie Wydział Prawny i Nadzoru
159. 15.09.2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Malborku Wydział Prawny i Nadzoru
160. 15.09.2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kwidzynie Wydział Prawny i Nadzoru
161. 15.09.2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościerzynie Wydział Prawny i Nadzoru
162. 15.09.2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim Wydział Prawny i Nadzoru
163. 15.09.2020 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku Wydział Prawny i Nadzoru
164. 15.09.2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie Wydział Prawny i Nadzoru
165. 17.09.2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rzeczenica Wydział Prawny I Nadzoru


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się