2014-12-03

Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-administracyjnych

Aleksandra Brzoskowska

Starszy inspektor

 

tel. 58 30 77 322

fax. 58 30 15  435

wbzk@gdansk.uw.gov.pl

nr pokoju: 398 O

 

 

Zadania: 

 • zapewnienia obsługi kancelaryjno-biurowej sekretariatu wydziału;
 • prowadzenie rejestrów dokumentów zastrzeżonych: „dzienników korespondencyjnych”, „dzienników ewidencji wykonanych dokumentów”, „rejestru teczek” i „zeszytu/wykazu przesyłek nadanych i doręczonych”;
 • prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz książki kontroli;
 • prowadzenie ewidencji spraw kadrowych;
 • prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych i delegacji służbowych;
 • odbioór korespondencji z kancelarii ogólnej;
 • ewidencjonowanie dokumentów i pism;
 • rejestrowanie i przekazywanie zadekretowanych pism oraz dokumentów odpowiednim pracownikom wydziału;
 • wysyłanie dokumentów i pism;
 • sporządzanie pism;
 • kompletowanie „Dzienników Ustaw", „Monitorów" i innych aktów prawa wpływających do wydziału oraz udostępniania ich pracownikom;
 • archiwizowanie dokumentacji sekretariatu;
 • dokonywanie zamówień i zaopatrzenia pracowników wydziału w materiały i przybory biurowe;
 • informowanie pracowników wydziału o świadczeniach rzeczowych finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń;
 • przekazywanie kierownikom oddziałów informacji dotyczących spraw wewnętrznych wydziału.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się