Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez starostę/ prezydenta miasta na prawach powiatu/ w sprawach przekazywania gruntów w trwały zarząd, jego wygaszania i aktualizacji opłat rocznych
Rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez
starostę/prezydenta miasta na prawach powiatu/ w sprawach
przekazywania gruntów w trwały zarząd, jego wygaszania i
aktualizacji opłat rocznych
27.03.2019 więcej
Uwłaszczanie państwowych osób prawnych, BGŻ, państwowych instytucji kultury oraz przedsiębiorstw państwowych utworzonych na podstawie zarządzeń MTiGM w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa
Uwłaszczanie państwowych osób prawnych, BGŻ, państwowych
instytucji kultury oraz przedsiębiorstw państwowych utworzonych
na podstawie zarządzeń MTiGM w odniesieniu do nieruchomości
Skarbu Państwa
27.03.2019 więcej
Potwierdzanie nabycia przez park narodowy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz prawa własności budynków, innych urządzeń i lokali
Potwierdzanie nabycia przez park narodowy prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz prawa własności
budynków, innych urządzeń i lokali
27.03.2019 więcej
Mienie zabużańskie
Mienie zabużańskie
27.03.2019 więcej
Nabycie prawa użytkowania wieczystego przez inwestora w zakresie budowy terminalu regazyfikacyjnego w Świnoujściu
Nabycie prawa użytkowania wieczystego przez inwestora w zakresie
budowy terminalu regazyfikacyjnego w Świnoujściu
27.03.2019 więcej
Trwały zarząd – przejęcie nieruchomości pod drogi krajowe i wojewódzkie
Trwały zarząd – przejęcie nieruchomości pod drogi krajowe i
wojewódzkie
26.03.2019 więcej
Odwołania - przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności
Odwołania - przekształcanie prawa użytkowania wieczystego
gruntów Skarbu Państwa w prawo własności
26.03.2019 więcej
Wydanie decyzji przekazującej na rzecz Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości nie stanowiącej ich własności, a zajętej pod drogi publiczne
Wydanie decyzji przekazującej na rzecz Skarbu Państwa lub
właściwej jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości
nie stanowiącej ich własności, a zajętej pod drogi publiczne
26.03.2019 więcej
Rozkładanie na raty, odraczanie, umarzanie należności nakładanych przez nadzór budowlany i inne organy
Rozkładanie na raty, odraczanie, umarzanie należności
nakładanych przez nadzór budowlany i inne organy
18.03.2019 więcej
Stwierdzanie nabycia przez PKP prawa użytkowania wieczystego gruntów pozostających w ich posiadaniu oraz prawa własności budynków, lokali i innych urządzeń na tych gruntach
Stwierdzanie nabycia przez PKP prawa użytkowania wieczystego
gruntów pozostających w ich posiadaniu oraz prawa własności
budynków, lokali i innych urządzeń na tych gruntach
14.03.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się