2014-11-04

Mandat

Ulgi w spłacie mandatów karnych kredytowanych w postaci :
 
- rozłożenia spłaty na raty,
- odraczanie terminu spłaty,
- umarzanie w całości lub części.

UWAGA!

 • Informacje w zakresie ewidencji, windykacji, płatności, udzielania ulg w spłacie mandatów karnych są aktualne jedynie dla mandatów karnych nałożonych do 31 grudnia 2015 r. 
 • Wojewoda Pomorski nie jest organem właściwym w sprawach ewidencji, windykacji, udzielania ulg w płatnościach dotyczących mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 roku.

Organem właściwym do poboru należności wynikających z mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu mieszczący się przy ul. Rejtana 3b, 45-331 Opole, tel. 77 453 19 35.

 

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wpłaty za mandaty karne nałożone od 1 stycznia 2016 można uiszczać na konto:

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000 (NBP O/O Bydgoszcz).

 

Sprawy mandatów nałożonych do dnia 31 grudnia 2015 r prowadzą w Delegaturze w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk Oddział Realizacji Dochodów i Windykacji Biura do spraw Obsługi Delegatury:
 
Bernadeta Staniuk, starszy inspektor wojewódzki,
                                     pok. 324, III piętro, telefon: 59 84 68 457
 
 
Monika Kordylas,  inspektor,
                                     pok. 323, III piętro, telefon: 59 84 68 456
 
 
Przedmiot sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie umorzenia w całości lub części, bądź odroczenie terminu płatności lub rozłożenie spłaty na raty grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego kredytowanego.
 
Podstawa prawna:
Art. 55 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240).
 
Miejsce złożenia wniosku i dokumentów:
 
 • Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
          Biuro Obsługi Klienta

         tel.  58 30 77 695
         fax: 58 30 77 317

         adres e-mail : zok@gdansk.uw.gov.pl

         wejście IV - B

          80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

 
 • Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
          Delegatura w Słupsku
         Biuro do spraw Obsługi Delegatury
         Kancelaria Ogólna
         III p. pok. 340
          76-200 Słupsk, ul. Jana Pawła II 1
 
 
 
Wymagane dokumenty:
I. Celem rozpatrzenia wniosku należy dostarczyć aktualne dokumenty:
 
1. Potwierdzające wysokość osiąganego dochodu (stosowne zaświadczenia) i tak:
 
 1. osoba ucząca się zobowiązana jest do przekazania dokumentu potwierdzającego fakt, iż pobiera naukę w trybie dziennym (stacjonarnym) np. kserokopia legitymacji szkolnej/studenckiej, zaświadczenie ze szkoły, pierwsza strona indeksu wraz z legitymacją studencką, zaświadczenie o pobieraniu stypendium naukowego lub socjalnego,
 2. osoba ucząca się w trybie niestacjonarnym winna jest przedłożyć nadto dokumenty potwierdzające, że jest osobą bezrobotną, bądź jeżeli pracuje dokument potwierdzający wysokość jej dochodu,  zaświadczenie o pobieraniu stypendium naukowego lub socjalnego,
 3. osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy zobowiązana jest do przekazania aktualnego dokumentu z Urzędu Pracy potwierdzającego jej status np. karta osoby bezrobotnej, zaświadczenie z PUP potwierdzające, że jest osobą bezrobotną,
 4. osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy zobowiązana jest do przekazania np. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego (lub braku dochodu) w ostatnim roku rozliczeniowym, rozliczenia podatkowego (PIT),
 5. osoba pracująca lub pobierająca świadczenia rentowe lub emerytalne zobowiązana jest do przekazania dokumentów potwierdzających źródła i wysokość osiąganego dochodu np. zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia, kserokopia umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, odcinki renty lub emerytury, decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia,
 6. osoba prowadząca własną działalność gospodarczą zobowiązana jest do przekazania dokumentów potwierdzających źródła i wysokość osiąganego dochodu np. rozliczenie podatkowe, wydruk z księgi przychodów i rozchodów,
 7. osoba korzystająca z pomocy opieki społecznej zobowiązana jest do przekazania dokumentów potwierdzających pobieranie zasiłków: rodzinnego, wychowawczego, stałego, okresowego, dodatku mieszkaniowego oraz świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego, 
 8. osoba otrzymująca alimenty winna przedstawić zaświadczenie o przyznanych świadczeniach alimentacyjnych.
 9. osoba korzystająca ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby, kosztów leczenia i rehabilitacji, a także urlopu macierzyńskiego oraz urlopu wychowawczego winne dostarczyć zaświadczenie potwierdzające ten fakt. 
 10. osoba, która jest bezrobotna, uczy się lub z innego powodu nie posiada środków do życia winna jest przedstawić zaświadczenie o wysokości uzyskiwanego dochodu osób, na których utrzymaniu aktualnie przebywa.
 
2. Potwierdzające stałe obciążenia dochodów (rachunki z ostatnich trzech m-cy ) z tytułu:
 1. opłat za lokal mieszkalny (czynsz, fundusz remontowy, czynsz za wynajem),
 2. podatków od nieruchomości,
 3. opłat za dostarczane media (gaz, prąd, woda, wywóz nieczystości, telewizja, Internet).
 
3. Kserokopię odcinka C mandatu karnego.
 
II. W przypadku gdy wniosek złożyła osoba małoletnia, która ukończyła 17 rok życia, wniosek zwraca się wnoszącemu z pouczeniem, że wniosek w jego imieniu może złożyć jego przedstawiciel ustawowy. Ponadto przedstawiciel ustawowy powinien przedstawić wymagane  dokumenty, dotyczące osoby małoletniej.
III. Oświadczenie o poinformowaniu wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej za zeznanie   nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 
 
 
Opłata skarbowa
 
Dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek strony, zgodnie  z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a, art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) podlega opłacie skarbowej   w wysokości 10,00 zł,  tj. według stawki określonej w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy.
 
Zgodnie z art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:
gotówką – w kasie Urzędu Miasta Gdańsk, znajdującej się przy ul. Nowe Ogrody 8/12,
lub
na konto Urzędu Miasta Gdańsk, Wydział Finansowy  nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935.
Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r.  w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) należy dołączyć do akt sprawy w nieprzekraczalnym terminie 3 dni, licząc od daty doręczenia stronie stosownego wezwania.
W przypadku nieuiszczenia i niedostarczenia dowodu zapłaty opłaty skarbowej, w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 261 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana.
 
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) zwalnia się od opłaty skarbowej osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 
Termin załatwienia sprawy:
Terminy - przewidziane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 
 
Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:
 
Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji administracyjnej zostanie doręczone stronom przez pocztę  za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 
 
Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego do Ministra Rozwoju i Finansów, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni  od dnia   doręczenia decyzji administracyjnej.
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych

 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewoda Pomorski   

             adres: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku: iod@gdansk.uw.gov.pl lub listownie na adres: Inspektor ochrony danych, Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
 •  Pani/Pana dane osobowe uzyskane przez Wojewodę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO w celu wydania decyzji administracyjnej dotyczącej udzielenia ulgi w spłacie należności

            a) umorzenia w całości lub w części,

            b) rozłożenia na raty,

            c) odroczenia terminu płatności.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż strony niniejszego postępowania i ich ewentualnym pełnomocnikom.

(organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach  konkretnego  postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców)

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji celu oraz prawnie określony okres archiwizacji.
 • posiada Pani/Pan prawo do:

-   żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-   jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie

 •  Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
 •  Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji administracyjnej.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesom podejmowania decyzji  przez Wojewodę, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

  

Załączniki

  mandat_grafika_BD.pdf 303,49 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się