2014-12-15

Usługi udostępnione poprzez ePUAP

Wykaz usług udostępnionych przez PUW za pośrednictwem ePUAP (http://epuap.gov.pl) (kilknięcie na poniższe odnośniki powoduje otwarcie stron ePUAP, na których znajdują się opisy usług):Uwaga!
W celu otwarcia stron ePUAP dot. wyżej wymienionych usług wystarczy kliknąć na  odnośniki do tych stron.

Można również skorzystać z Alfabetycznej listy spraw zamieszczonej na ePUAP -  wybrać odpowiednią usługę z wykazu, a następnie z listy urzędów lub instytucji udostępniających tę usługę wybrać Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.
 

W celu wyświetlenia Alfabetycznej listy spraw należy kliknąć na zakładkę KATALOG SPRAW, a następnie na Inne podziały spraw.

Ponadto, w przypadkach gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

• organ administracji publicznej nie określił wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy;

 • przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej;

do PUW można wysłać pismo ogólne za pomocą usługi centralnej: Pismo ogólne do podmiotu publicznegoInformacje dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku znajdują się w zakładce: Dla klienta/Doręczanie dokumentów elektronicznych - na stronie pod adresem:
http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/dla-klienta/doreczanie-dokumentow-elektronicznych/doreczanie-dokumentow-elektronicznych-do-puw.htm
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się