2014-12-15

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

System Państwowego Ratownictwa Medycznego na obszarze województwa działa na podstawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medycznego.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2017 poz. 2195 ze zm.) wojewoda sporządza wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

 

Na podstawie art. 21 ust. 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym wojewoda przekazuje projekt aktualizacji planu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w celu zatwierdzenia.

 

Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa pomorskiego obowiązujący od 1 kwietnia 2019 r. został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia pismem znak:ROR.453.2.85.2018.AF z 8.01.2019 r.

 

Minister Zdrowia zatwierdził następujące aktualizacje ww. planu:

  • aktualizacja nr 1, wysłana pismem znak: BZK-XI.6310.5.2.2019.SK z 24.01.2019 r. zatwierdzona pismem znak: ROR.453.2.14.2019.AF z 31.01.2019 r.

  • aktualizacja nr 2, wysłana pismem znak: BZK-XI.6310.5.3.2019.SK z 14.02.2019 r. zatwierdzona pismem znak: ROR.453.2.85.2019.MS z 21.02.2019 r.

 

Zgodnie z art. 21 ust.16 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2195, ze zm.) część I aktualnego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medycznego dla województwa pomorskiego znajduje się poniżej.

Załączniki

  WPDS zawiera aktualizację nr 2 451,63 KB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się