2014-12-11

Kompetencje Wojewody Pomorskiego

 

Wojewoda Pomorski, będący przedstawicielem Rady Ministrów, odpowiada za wykonywanie polityki rządu na obszarze województwa. Powierzone zadania wykonuje przy pomocy wicewojewodów, dyrektora generalnego, dyrektorów wydziałów, kierownika jednostki organizacyjnej podporządkowanej wojewodzie oraz organów rządowej administracji zespolonej w województwie.
 

 

W zakresie zastrzeżonym dla wojewody pozostają w szczególności:

 • ogólne kierownictwo i nadzór nad realizacją zadań i kompetencji przez wicewojewodów, dyrektora generalnego, dyrektorów wydziałów, kierowników jednostek rządowej administracji zespolonej w województwie oraz kierownika jednostki podporządkowanej;
 • wykonywanie funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwie;
 • wydawanie poleceń obowiązujących wszystkie organy administracji rządowej, a w sytuacjach nadzwyczajnych również organy samorządu terytorialnego;
 • wydawanie przepisów prawa miejscowego oraz innych aktów: zarządzeń, decyzji, systemów, polityk oraz postanowień o charakterze ogólnym;
 • nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków;
 • powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez wojewodę;
 • wykonywanie czynności związanych z powoływaniem i odwoływaniem organów administracji niezespolonej w zakresie określonym w odrębnych przepisach;
 • wykonywanie funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw państwowych;
 • nadawanie urzędowi statutu i ustalanie regulaminu;
 • udzielanie upoważnień pracownikom urzędu do załatwiania określonych spraw w jego imieniu;
 • zawieranie porozumień z organami jednostek samorządu terytorialnego, kierownikami państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych na obszarze województwa dotyczących powierzenia im prowadzenia niektórych spraw z zakresu swojej właściwości;
 • tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek organizacyjnych podporządkowanych wojewodzie;
 • zatwierdzanie rocznych planów kontroli urzędu;
 • wstrzymywanie czynności organu prowadzącego egzekucję administracyjną;
 • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
 • pełnienie funkcji dysponenta głównego budżetu państwa w części dotyczącej województwa pomorskiego.

 

Wojewoda sprawuje bezpośredni nadzór i koordynuje realizację zadań wykonywanych przez następujące komórki organizacyjne urzędu:

 • Biuro Wojewody,
 • Wydział Finansów i Budżetu,
 • Wydział Prawny i Nadzoru,
 • Wydział Infrastruktury,
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego,
 • Wydział Kontroli,
 • Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 • wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy do spraw audytu wewnętrznego,
 • samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony danych osobowych.

 

Wojewoda jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w województwie sprawuje nadzór nad działalnością:

 • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku,
 • Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
 • Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego,
 • Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się