2014-10-10

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim jest organem II-ej instancji właściwym do rozpoznawania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z obszaru województwa pomorskiego.
 
Zespół został powołany Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 114/99 z dnia 6 lipca 1999 r.
 
Bezpośredni nadzór nad Zespołem sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 

Siedziba Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Adres korespondencyjny Biura: 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa


 
Skład Zespołu:
 
1. Przewodnicząca -  Wiesława Dudziak
 
2. Sekretarz - Małgorzata Owczarczyk 
 
3. Członkowie, w tym:
  
      • lekarze,
      • psycholodzy,
      • doradcy zawodowi,
      • pedagodzy 
      •  pracownicy socjalni.
 
     
KONTAKT:


SEKRETARIAT:
tel.: 58 307-74-08
fax: 58 305-36-97
e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl

UWAGA!
 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 3 lutego 2020 r. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim zmienia tymczasowo siedzibę.
 
Adres tymczasowej siedziby:
 
Gdańsk ul. Smoluchowskiego 18 (budynek Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy)

Adres do korespondencji:
 
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
 

Przyjmowanie interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45.


                                                          KLAUZULA INFORMACYJNA
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim z siedzibą w Gdańsku oraz Wojewoda Pomorski, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.

  Dane kontaktowe:

  nr tel.: 58 307 74 08

  adres e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl
   

 2. W trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem  e-mail: iodwzon@gdansk.uw.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań władzy publicznej nałożonych na Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w zakresie: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania lub pobytu, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, dane dot. sytuacji społecznej i zawodowej, merytoryczne rozstrzygnięcie zawarte w orzeczeniu, dokumentacja medyczna.
 5. Administrator Pani/Pana dane osobowe pozyskuje bezpośrednio od Pani/Pana oraz z innych źródeł tj.: miejskie/powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, System informatyczny EKSMOoN.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. b, c i j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (NR CELEX 32016R0679) w zw. z art. 6b1 ust. 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od końca roku, w którym zakończono postępowanie prowadzone przed WZON, t.j. do czasu upływu ustawowego terminu przechowywania akt na postawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będę udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (m.in. Sądy, Policja, Prokuratura, organy wykonujące zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego) w związku z prowadzonym postępowaniem.
   
 10. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

    a) do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej

        dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich;

    b) żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych

        osobowych, które są nieprawidłowe;

    c) żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych,

        o ile nie zachodzą wyłączenia z art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

    d) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w sytuacji przewidzianej w art. 18

        ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

    e) otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się

        do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła

        administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi

        bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe,

        w sytuacji określonej w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

    f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 

11.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji

         międzynarodowej.

12.    Pani/ Pana dane  osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również

         w formie profilowania. 
PRZEPISY DOTYCZĄCE ORZECZNICTWA (zalinkowano do Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP)):

 
 
ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM:
 
1) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
 
2) sprawowanie – w imieniu Wojewody – bezpośredniego nadzoru nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez:

 • kontrolę orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • kontrolę prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • szkolenie członków powiatowych zespołów,
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
3) przedstawianie - w imieniu Wojewody – Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacji o realizacji zadań  własnych i powiatowych zespołów, sporządzanych na podstawie informacji otrzymanych od starostów,
 
4) przeprowadzanie specjalistycznych badań na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 
5) gromadzenie i przetwarzanie danych w ramach Elektronicznego Krajowego  Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
 
 PROWADZONE REJESTRY/EWIDENCJE:
 
·      rejestr specjalistycznych badań
·      Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
 
UWAGI: informacje zawarte w rejestrach prowadzonych przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim udostępniane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 
 
Dane statystyczne dotyczące stanu spraw prowadzonych przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim:


Aktualnie na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 15 miejskich/powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności: 
 
 
Lp
ZESPÓŁ
ADRES
TELEFON
1.
Bytów
77-100 Bytów, ul. Miła 26 59 822-48-29
2.
Chojnice
89-600 Chojnice, ul. Piłsudskiego 30 52 334-44-88
3.
Człuchów
77-300 Człuchów, ul. Wojska Polskiego 5 59 834-51-47
4.
Gdańsk
80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5 58 320-22-96
5.
Gdynia
81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43 58 880-83-78
6.
Kartuzy
83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 20 58 685-33-20
7.
Kościerzyna
83-400 Kościerzyna, ul. Krasickiego 4 58 680-00-90
8.
Lębork
84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 59 862-81-06
9.
Malbork
82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 70 55 247-26-96
10.
Pruszcz Gdański
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Prof. Mariana Raciborskiego 2a 58 773-20-85
11.
Puck
84-100 Puck, ul. Mestwina 32 58 352-32-30
12.
Słupsk
76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a 59 842-69-63
13.
Starogard Gdański
83-200 Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9 58 561-29-40
14.
Tczew
83-110 Tczew, ul. Wojska Polskiego 6 58 532-07-84
15.
Wejherowo
84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279A 58 672-40-63


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się