2018-03-02

Wydział Infrastruktury - stan spraw

 


Sprawy prowadzone w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

L.p.

 

           Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

Pozwolenia na budowę

386

2.

Pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych

111

3.

Pozwolenia na rozbiórkę

28

4.

Pozwolenia na rozbiórkę na terenach zamkniętych

10

5.

Zgłoszenia budowy i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

596

6.

Zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych

148

7.

Zgłoszenia obiektów tymczasowych

217

8.

Zgłoszenia z projektem budowlanym

100

9.

Zgłoszenia z projektem budowlanym na terenach zamkniętych

17

10.

Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

50

11.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

15

12.

Pozostałe wnioski, pisma

142

 

 

 


Sprawy prowadzone w Oddziale Orzecznictwa.    

L.p.

                                                     Nazwa prowadzonej sprawy                                                                        

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań                           

1.

Rozpatrywanie odwołań od pozwoleń na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części

269

2.

Rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie nieważności pozwoleń na budowę, przebudowę o rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części

74

3.

Rozpatrywanie odwołań od pozwoleń na rozbiórkę

11

4.

Rozpatrywanie odwołań w sprawie zgłoszeń robót budowlanych, rozbiórki lub zmiany sposobu użytkowania

122

5.

Rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie nieważności zgłaszanego zamiaru przystąpienia do robót budowlanych, rozbiórki lub zmiany sposobu użytkowania

2

6.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

5

7.

Pozostałe wnioski, pisma

131

 

 

 


Sprawy prowadzone w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Infrastruktury.

L.p.

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

Pozwolenia na budowę

 53

2.

Pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych

 14

3.

Pozwolenia na rozbiórkę

 3

4.

Pozwolenia na rozbiórkę na terenach zamkniętych

 1

5

Zgłoszenia budowy i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

157

6.

Zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych

 38

7.

Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

 8

8.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 7

9.

Pozostałe wnioski, pisma

 89

10.

Rozpatrywanie odwołań od pozwoleń na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części

 57

11.

Rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie nieważności pozwoleń na budowę, przebudowę o rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części

 15

12.

Rozpatrywanie odwołań od zezwoleń na inwestycje na drogach powiatowych i gminnych

 2

13.

Stwierdzenia nieważności wydanych zezwoleń na inwestycje na drogach powiatowych i gminnych

 1

14.

Rozpatrywanie odwołań w sprawie zgłoszeń robót budowlanych, rozbiórki lub zmiany sposobu użytkowania

 17

15.

Decydowanie o warunkach zabudowy i zagospodarowani terenu na terenach zamkniętych

 9

16.

Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin 

 83

17.

Wnioski do planów miejscowych w związku z zawiadomieniem o podjęciu uchwały

 84

18.

Opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

 12

19.

Wnioski do studiów uwarunkowań w związku z zawiadomieniem o podjęciu uchwały

 3

20.

Skargi i wnioski

 1

 21.

Opinie uchwał w sprawie uchwalenia planów miejscowych i studiów uwarunkowań

 72

 22.

Opinie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych i studiów uwarunkowań

 77

 23.

Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej

                 6

Sprawy prowadzone w Oddziale Infrastruktury i Transportu.

L.p.

 Nazwa prowadzonej sprawy     

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań    

1.

Odtworzenie wyników egzaminów na prawo jazdy

3

2.

Odtworzenie karty pojazdu

19

3.

Decyzje o wpisie do ewidencji instruktora techniki jazdy

6

4.

Wnioski do Ministerstwa Infrastruktury o wyznaczenie terminu egazminu na istruktora techniki jazdy 

9

5.

Przekazanie wyników egzaminu na instruktora nauki jazdy

120

6.

Zaświadczenie o wpisie do rejestru, o zmianach we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru

29

7.

Udostępnienie informacji publicznej 

2

8.

Sprawozdanie do CEPik

12

9.

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące przejść granicznych

12

10.

Utrzymywanie przejść granicznych

49

 

 


   

Sprawy prowadzone przez  Samodzielne Stanowiska ds. Planowania Przestrzennego.

L.p.

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

Decydowanie o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach zamkniętych 

63

2.

Decydowanie o lokalizacji inwestycji na podstawie tzw. specustaw  

39

3.

Uzgadnianie projektów planów miejscowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań rządowych

322

4.

Uzgadnianie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań rządowych

24

5.

Wnioski do planów miejscowych

342

6.

Wnioski do studiów 

22

7.

Zarządzenia zastępcze w stosunku do uchwał gmin dotyczących studiów u.i k.z.p.

8

8.

Nakładanie kar za nieterminowe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez gminy

54

9.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

5

10.

Pozostałe wnioski, pisma

142

 

 


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się