2019-04-15

Wydział Infrastruktury - stan przyjmowanych spraw 2018r.

Sprawy prowadzone w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Infrastruktury:

L.p.

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

Pozwolenia na budowę

42

2.

Pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych

23

3.

Pozwolenia na rozbiórkę

 1

4.

Pozwolenia na rozbiórkę na terenach zamkniętych

0

5

Zgłoszenia budowy i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

137

6.

Zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych

48

7.

Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

3

8.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

6

9.

Pozostałe wnioski, pisma

67

10.

Rozpatrywanie odwołań od pozwoleń na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części

57

11.

Rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie nieważności pozwoleń na budowę, przebudowę o rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części

47

12.

Rozpatrywanie odwołań w sprawie zgłoszeń robót budowlanych, rozbiórki lub zmiany sposobu użytkowania

10

13.

Decydowanie o warunkach zabudowy i zagospodarowani terenu na terenach zamkniętych

23

14.

Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin 

79

15.

Wnioski do planów miejscowych w związku z zawiadomieniem o podjęciu uchwały

55

16.

Opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

5

17.

Wnioski do studiów uwarunkowań w związku z zawiadomieniem o podjęciu uchwały

6

 18.

Opinie uchwał w sprawie uchwalenia planów miejscowych i studiów uwarunkowań

39

 19.

Opinie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych i studiów uwarunkowań

41

 20.

Nakładanie kar na gminy za nieterminowe wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

           207

 

 

 

Sprawy prowadzone w Oddziale Orzecznictwa:

L.p.L.  L.p 

Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

Rozpatrywanie odwołań od pozwoleń na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części

329

2.

Rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie nieważności pozwoleń na budowę, przebudowę o rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części

56

3.

Rozpatrywanie odwołań od pozwoleń na rozbiórkę

5

4.

Rozpatrywanie odwołań w sprawie zgłoszeń robót budowlanych, rozbiórki lub zmiany sposobu użytkowania

127

5.

Rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie nieważności zgłaszanego zamiaru przystąpienia do robót budowlanych, rozbiórki lub zmiany sposobu użytkowania

2

6.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

6

7.

Pozostałe wnioski, pisma

101

 
 

Sprawy prowadzone w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej:

L.p.

 

           Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

Pozwolenia na budowę

234

2.

Pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych

22

3.

Pozwolenia na rozbiórkę

29

4.

Zgłoszenia budowy i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

311

5.

Zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych

21

6.

Zgłoszenia obiektów tymczasowych

185

7.

Zgłoszenia z projektem budowlanym

92

8.

Zgłoszenia z projektem budowlanym na terenach zamkniętych

10

9.

Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

23

10.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

6

11.

Pozostałe wnioski, pisma

65

 
 

Sprawy prowadzone w Oddziale Budownictwa Specjalnego:

L.p.

 

           Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań

1.

Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych

19

2.

Zezwolenia na realizację inwestycji przeciwpowodziowych

3

3.

Rozpatrywanie odwołań od zezwoleń na inwestycje na drogach powiatowych i gminnych

39

4.

Pozwolenia na budowę

59

5.

Pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych

69

6.

Pozwolenia na rozbiórkę

5

7.

Pozwolenia na rozbiórkę na terenach zamkniętych

4

8.

Zgłoszenia budowy i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

217

9.

Zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych

98

10.

Zgłoszenia z projektem budowlanym

42

11.

Zgłoszenia z projektem budowlanym na terenach zamkniętych

9

12.

Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

36

13.

Decydowanie o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach zamkniętych

54

14.

Decydowanie o lokalizacji inwestycji na podstawie tzw. specustaw

22

15.

Uzgadnianie projektów planów miejscowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań rządowych

319

16.

Uzgadnianie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań rządowych

16

17.

Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego województwa

2

18.

Wnioski do planów miejscowych

298

 

Sprawy prowadzone w Oddziale Infrastruktury i Transportu:

L.p.

 Nazwa prowadzonej sprawy

Ilość spraw/złożonych wniosków/podań    

1.

Odtworzenie wyników egzaminów na prawo jazdy

1

2.

Odtworzenie karty pojazdu

11

3.

Decyzje o wpisie do ewidencji instruktora techniki jazdy

3

4.

Wnioski do Ministerstwa Infrastruktury o wyznaczenie terminu egzaminu na instruktora techniki jazdy 

6

5.

Przekazanie wyników egzaminu na instruktora nauki jazdy

108

6.

Zaświadczenie o wpisie do rejestru, o zmianach we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru

18

7.

Udostępnienie informacji publicznej 

5

8.

Sprawozdanie do CEPiK

25

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się