2014-12-03

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego.

WYDZIAŁ PRAWNY I NADZORU 

samodzielne stanowiska pracy

REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ul Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

 I piętro, pokój nr 283

Tel.: (58) 30-77-384

e-mail: dziennik@gdansk.uw.gov.pl

 

 

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego
W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) - od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego wydawany jest wyłącznie w formie elektronicznej, dostępny na odrębnej stronie internetowej pod adresem
 
                              http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl
 
Na podstawie art. 28a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172), wydawanie wydruków aktów normatywnych - opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Monitorze Polskim B, Dzienniku Unii Europejskiej oraz Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym - jest odpłatne. Koszt wydrukowania jednej strony wynosi 0,08 zł. brutto.
           Jednocześnie informujemy, że w/w publikatory są dostępne w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu i do pobrania w godzinach pracy urzędu (7.45-15.45)  na stanowisku komputerowym w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego w pokoju nr  283.
  
  
            Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego z lat 2001 - 2011 dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 
           Na stronie tej znajdują się teksty Dzienników Urzędowych Województwa Pomorskiego, udostępnione w formacie pdf. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tam aktów prawnych (dotyczy dzienników wydanych przed rokiem 2012).
 
Zbiory Dzienników Urzędowych Województwa Pomorskiego wersji papierowej od roku 1945 do 30 grudnia 2011 roku wraz z wydanymi do nich skorowidzami - udostępniane są do wglądu w siedzibie Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Okopowej 21/27, pok. nr 283 w godzinach od 745do 1545; tel. (58) 30- 77-384.
 
Archiwalne egzemplarze Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego (z lat 2001 – 2011 - do wyczerpania nakładu), można nabyć w Biurze Logistyki Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel. nr (0) 514-601-773.
 
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się