2019-03-13

Wnioski dotyczące prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 8 lipca 2005 roku o realizcji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej  oraz ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

 • Kodeks Postępowania administracyjnego

 

Dokumenty podstawowe

 • wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 • dowody potwierdzające prawo własności pozostawionej nieruchomości (urzędowy Opis mienia pozostawionego, orzeczenie odszkodowawcze wydane przez Państwowy Urząd
  Repatriacyjny, inne dokumenty urzędowe, w tym sądowe, które niewątpliwie będą potwierdzały prawo własności nieruchomości na dzień wybuchu II wojny światowej, a także dokumenty pozyskane z archiwów państwowych Republiki Białorusi, Republiki Litewskiej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Białorusi i Litwy; w przypadku braku dokumentów, o których mowa powyżej, dowodem potwierdzającym prawo własności
  nieruchomości na Kresach, mogą być oświadczenia 2 świadków złożone, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, przed notariuszem, organem prowadzącym postępowanie lub w polskiej placówce konsularnej
  w kraju zamieszkania świadka, którzy:

  • zamieszkiwali w miejscowości, w której znajduje się nieruchomość pozostawiona poza obecnymi granicami RP, lub w miejscowości sąsiedniej;

  • nie są osobami bliskimi właścicieli lub spadkobierców ubiegających się o potwierdzenie prawa do rekompensaty).

 • dowody potwierdzające posiadanie przez właściciela pozostawionej nieruchomości obywatelstwa polskiego w dniu 1 września 1939 roku i zamieszkiwanie w tym dniu na terenach pozostających poza obecnym obszarem państwa polskiego.

 • dowody potwierdzające zmuszenie właściciela mienia do opuszczenia byłych terenów RP (np. Karta ewakuacyjna, Zaświadczenie ewakuacyjne).

 • dowody potwierdzające pierwsze i kolejne miejsca zamieszkania właściciela zabużańskiego po przybyciu na obecne tereny Polski (np. zaświadczenie z ewidencji ludności).

 • dowody potwierdzające miejsca zamieszkania wszystkich kolejnych spadkobierców właściciela pozostawionego mienia, w tym wnioskodawcy/wnioskodawców (np. zaświadczenie z ewidencji ludności).

 • dowody potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę/wnioskodawców obywatelstwa polskiego (uwierzytelniona kserokopia dowodu osobistego).

 • oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (wzór).

 • prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub dziale spadku.

 

 

Wzory dokumentów/formularzy do pobrania znajdują się na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

Informacje dodatkowe

Prawo do rekompensaty przysługuje właścicielowi pozostawionych nieruchomości, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • zamieszkiwał w dniu 1 września 1939 roku na terenach pozostających poza obecnym obszarem państwa polskiego i był w tym dniu obywatelem polskim oraz został zmuszony opuścić te tereny wskutek repatriacji lub innych przyczyn związanych z
  wojną rozpoczętą w 1939 roku;

 • posiada obywatelstwo polskie.

W przypadku gdy nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami RP były przedmiotem współwłasności, prawo do rekompensaty przysługuje wszystkim współwłaścicielom, spełniającym wymogi określone powyżej, albo niektórym z nich, wskazanym przez pozostałych współwłaścicieli. Wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty następuje przez złożenie oświadczenia
z podpisem notarialnie poświadczonym lub przed organem administracji publicznej albo przez złożenie oświadczenia w polskiej placówce konsularnej.

W przypadku śmierci właściciela nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, prawo do rekompensaty przysługuje wszystkim spadkobiercom albo niektórym z nich, wskazanym przez pozostałych spadkobierców, jeżeli posiadają obywatelstwo polskie. Wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty następuje przez złożenie oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym lub przed organem administracji publicznej albo przez złożenie oświadczenia w polskiej placówce konsularnej.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Opłaty

Na mocy art. 2 ust.1 pkt 1 lit. l ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe w sprawach rekompensat w rozumieniu „ustawy zabużańskiej”.

 

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego niezwłocznie po uzupełnieniu wniosku o wszystkie niezbędne dowody. Na uzupełnienie wniosku art. 6 ust. 6 ustawy "zabużańskiej" wyznacza stronom termin 6 miesięcy od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia.

 

 

Miejsce załatwienia sprawy / złożenia wniosku

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

Oddział Rekompensat za Mienie Pozostawione
poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Okopowa 21/27
80 - 810 Gdańsk

 

Kontakt osobisty z osobami prowadzącymi sprawy po uprzednim umówieniu się pod poniżej wskazanymi numerami telefonów.

 

Kontakt telefoniczny w godzinach 13.45 - 15.45

 

pokój 445

tel. (58) 30 77 660

  

pokój 447

tel. (58) 30 77 399

 

pokój 460

tel. (58) 30 77 527

 

Klauzula informacyjna do post. zmiana uchylenie 155

Klauzula informacyjna do post. wznowienie

Klauzula informacyjna do post. zmiana uchylenie 154

Klauzula do post. w spr. potw. pr. o rekompensaty

Klauzula do wniosku o ujawnienie w rejestrze

Klauzula do post. w spr. potw. pr. o rekompensaty - NOWELIZACJA

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się